Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ „MEDIKON” Dariusz Konecki z siedzibą w Grodzisku Maz., ulica Sadowa 22, 05-822 Grodzisk Maz., wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Rejestru Podmiotów leczniczych pod numerem 8125 REGON 011659147, NIP 5291013813 (dalej: „Administrator”)

2) kontakt z inspektorem ochrony danych u Administratora w NZOZ „MEDIKON” Dariusz Konecki jest dostępny pod adresem e-mail: iod@medikon.net.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przy pomocy formularza. Przesłanie zapytania oznacza zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
(i) upoważniony personel
(ii) dostawcy usług hostingowych

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane przy pomocy formularza zapytanie.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.